Generel husorden i vores lejemål

Vestergaard Estate – Husorden 2023

 

1. Generelt

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jævnfør Lejelovens § 152, stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes bolig. Overtrædelse af husordensregler kan i gentagelsestilfælde medfører opsigelse eller ophævelse af lejemålet.

2. Påbud og ansvar for gæster mv.

Lejeren er ud over de skrevne regler i Husordenen endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, hvilket også gælder de personer som lejeren er ansvarlig for, som anført i punkt 1.

 

3. Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende, løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en eventuel efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jævnfør Lejelovens § 152, stk. 2.

 

4. Akutte skader

Akutte skader såsom sprungne vandrør, manglende varme etc. straks skal meddeles til Vestergaard Estate. Du kan kontakte os på telefon 32252535 i vores åbningstid; mandag - torsdag kl. 8.00 – 15.00, fredag kl. 8.00 – 14.00. Hvis det er uden for vores telefontid, bedes du ringe til akuttelefonen på 54 33 90 03.

 

5. Fællesarealer

Der må ikke henstilles/efterlades cykler, barnevogne og andre effekter på bebyggelsens fællesarealer. Cykler/knallerter og andre effekter, der i længere tid har været forladt på fællesarealer, vil blive fjernet og afleveret til politiet.

Lejer må ikke opsætte trampoliner, gyngestativer og lignende legeredskaber på fællesarealerne.

 

6. Terrasser

Terrasser må ikke benyttes til opmagasinering. Der må ikke opsættes hegn/stakitter eller lignende uden forudgående skriftlig aftale med udlejer.

Belægningen på terrasser skal fremstå som originalt og må ikke tildækkes.

 

7. Affald

Der må ikke sættes affald uden for affaldscontainere/molokker, Hvilket kan indebære en risiko for at tiltrække skadedyr. Ej heller ved rækkehusene. Storskrald (papkasser, emballage, træ, byggeaffald, møbler, hårde hvidevarer og lign.) skal lejer selv bringe til genbrugspladsen i sin kommune.

 

8. Fodring af fugle

Fodring af fugle på foderbræt eller automat. skal ske min. 120 cm over jorden, af hensyn til rotteangreb. Nedfaldet fuglefrø skal fejes sammen og smides ud for ikke at tiltrække rotter.

 

9. Fyrværkeri

Det er ikke tilladt at afbrænde, eller affyre, nogen form for fyrværkeri fra grunden. Der henvises i øvrigt til fyrværkeriloven.

 

10. Skur

Skuret skal som udgangspunkt være lukket og aflåst, også selvom rummene ikke anvendes til opbevaring af ejendele. Rummene må ikke benyttes til sove- eller opholdsrum. Brug af benzin, og andre brandfarlige væsker, samt gasanlæg, må ikke finde sted i skuret. Bemærk, at skuret er uopvarmet. Det frarådes derfor at opbevare genstande, der ikke tåler fugt, samt at placere genstande direkte på gulvet/jorden i skuret.

 

11. Carport

Eventuelt carport må ikke bruges til opmagasinering. Cykler dog undtaget.

 

12. Parkering

Alt parkering skal ske i egne indkørsler eller på fællesparkering. Det er ikke tilladt at parkere på boligveje eller fælles veje.

 

13. Campingvogne

Der må ikke henstilles campingvogne, telte, trailere, ikke-indregistrerede motorkøretøjer, bilvrag eller køretøjer over 3.500 kg. og lignende på bebyggelsens P-areal eller på området generelt. Dette gælder også for lejemålets have og parkeringsplads.

 

14. Husdyr

Det er tilladt at have husdyr i lejemålet med følgende betingelser:

  1. Der må højst holdes 1 eller 2 husdyr pr. lejemål.
  2. Husdyrene skal være små, dvs. under 20 kg.
  3. Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af offentligheden kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Det gælder fx slanger, skorpioner, rotter, krybdyr og visse hunderacer (kamp-, muskel- eller brugshunde m.v.).
  4. Husdyrene må ikke være generende for omgivelserne. Hverken via deres opførsel, lugt eller støj (herunder gøen). Udlejer foretager alene denne vurdering.
  5. Hunde må ikke løbe frit. De skal holdes i snor, deres efterladenskaber skal samles op, og de må ikke være generende ved deres gøen.
  6. Udlejer kan give dispensation til at holde husdyr, der ikke opfylder punkt B. Dispensationen skal søges skriftligt, og den gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved fx truende opførsel, lugt eller støj. Det er udelukkende udlejer, der vurderer, hvorvidt dyret er til gene. Hvis det vurderes, det er det, kan udlejer tilbagekalde dispensationen, og kræve husdyret bortskaffet.
  7. Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejeforholdet i tilfælde af, at lejeren, trods påmindelse, holder husdyr i strid med ovennævnte regler.
  8. Det er ikke tilladt at have hundegård, kattegård, kaninbur, havebassin og fuglevoliere i haven.
  9. Der må ikke opdrættes dyr i lejemålet.

 

15. Musik

Benyttelse af tv, radio, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til øvrige beboere. Enhver form for musik skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre beboere.

 

16. Parabol/antenne/andet

Der må ikke monteres private parabol og antenner, samt andet, udvendig på boligen. Der må ikke bores i murværket.

 

17. Maskiner og anden støj

Det er tilladt at bruge begrænsede larmende og støjende værktøjer

Hverdage kl. 08.00 – 12.00 og 14.00 – 19.00

Lør. Søn. Og helligdage kl. 10.00 – 17.00

 

18. Vandsenge

Vandsenge må ikke opstilles i lejemålet, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil. I så fald vil der som vilkår for tilladelsen stilles krav om dokumentation for, at lejers forsikring dækker eventuelle

skader fra sivende vand.

 

19. Forsikringer

Skade på privat indbo og selve lejemålet er ikke dækket af ejendommens forsikring og du er som lejer forpligtet til at have en privat indboforsikring.

 

20. Afløb, køkken, bad og toilet.

Tilstopning af afløb, som skyldes beboernes uagtsomhed, afhjælpes for vedkommendes egen regning. For at undgå̊̊ tilstopning af afløb, bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, bind, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværlig og bekostelig. Eventuelle utætheder i installationerne bør straks meddeles til administrationen.

 

21. Nøgle

Bortkommende nøgler vil medføre skift af lås ved fraflytning, for lejers regning. Såfremt der er behov for ekstranøgler i lejeperioden, kan dette ske mod betaling ved henvendelse til administrationen.

 

22. El-ladestandere

Ved hver bolig er der forberedt til opsætning af el-ladestandere. Opsætning og installation af el-ladestander skal foretages af den pågældende beboer. Inden installation skal lejer kontakte vores serviceafdeling på 32252535.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Tag endelig kontakt til os her.